O nás PDF Tlačiť E-mail

Cezhraničné partnerstvo EURES-T Danubius vzniklo za podpory slovenských a maďarských služieb zamestnanosti, sociálnych partnerov a partnerských organizácií. Vzniklo z dôvodu uľahčenia mobility a riešenia problémov týkajúcich sa zamestnanosti na oboch brehoch Dunaja.

Cezhraničné partnerstvo EURES-T Danubius je priamo podporované sieťou EURES (Európske služby zamestnanosti), ktorá vznikla v roku 1993. Je tvorená národnými službami zamestnanosti jednotlivých členských štátov EÚ/EHP, partnerskými organizáciami a riadiacim orgánom EURESco-m. Jedným z hlavných cieľov EURES-u je aj podpora cezhraničných aktivít, ktoré sa dejú na národnej, regionálnej a miestnej úrovni.

Jedným z hlavných cieľov EURES je aj podpora cezhraničných aktivít, ktoré sa realizujú na národnej, casino regionálnej a miestnej úrovni. Občania, ktorí žijú na území jedného členského štátu a pracujú na území druhého členského štátu sa často v praxi stretávajú s administratívnymi, právnymi a daňovými prekážkami.

Považujeme si za povinnosť, podeliť sa so širokou verejnosťou o všetky informácie, ktoré sú nám k dispozícii a takouto formou prispieť k uľahčeniu cezhraničného zamestnávania a náboru pracovnej sily. Vysoká mobilita v tomto prihraničnom regióne a snaha rozšíriť a skvalitniť informovanosť verejnosti v oblasti zamestnanosti prispela k vzniku cezhraničného partnerstva EURES-T Danubius, ktoré vzniklo 1. apríla 2007. Cieľom partnerstva je nielen napomáhať cezhraničnej mobilite a zamestnanosti, ale aj prispievať k harmonizácii vzdelávacích systémov a informovanosti o životných a pracovných podmienkach zapojených krajín. Nielen osobným kontaktom, ale aj rôznymi publikáciami a internetovou stránkou sa chceme priblížiť zamestnávateľom a občanom hľadajúcim si prácu.