Home Job-seekers
Zamestnanci-Nezamestnaní PDF Print E-mail
There are no translations available.

Vážený návštevník!

Najdôležitejšou úlohou cezhraničného partnerstva EURES ? T Danubius je poskytovanie aktuálnych informácií pre občanov Slovenska a Maďarska o situácii na trhu práce, v oblasti pracovného práva, odvodov sociálneho a zdravotného poistenia a odborného vzdelávania. V slovensko?maďarskej prihraničnej oblasti sa nevyžaduje pracovné povolenie, pokiaľ občania chcú pracovať v druhom členskom štáte. V podunajskej oblasti oboch štátov je mobilita pracovnej sily rušná. Charakteristickým znakom cezhraničného pendlovania je, že ľudia bývajú v jednom štáte a v druhom pracujú, pričom sa stretávajú odlišnými národnými zvyklosťami a právnym poriadkom. Poznajúc tento stav, už piaty raz pripravujeme našu publikáciu pod názvom ?Právny mudrc?, v ktorej zhrnieme najdôležitejšie otázky súvisiace s pracovným právom a koordináciou sociálneho zabezpečenia. Sme toho názoru, že našu publikáciu považuje za užitočnú každý občan, ktorý žije v tejto prihraničnej oblasti a pracovať by chcel online casinos na Slovensku alebo v Maďarsku.

Našu publikáciu sme vyhotovili na základe súčasne platného a účinného právneho poriadku. Informujeme Vás, že na našej webstránke online casino nájdete aktuálnu verziu informácií v elektronickej forme.

Želáme si, aby Vám tento náš informačný materiál bol prospešný. Dúfame, že našimi informáciami sme prispeli k tomu, aby ste v súvislosti s pracovným pomerom na Slovensku, aj v Maďarsku, mali možnosť poznať Vaše základné práva a povinnosti v spojitosti so zamestnaním.

Prajeme Vám veľa úspechov

Pákozdi Szabolcs
predseda partnerstva
Ing. Mária Poláčková
podpredsedníčka partnerstvaPrávny mudrc Slovensko
Právny mudrc Maďarsko
Stal som sa nezamestnaným na Slovensku
Stal som sa nezamestnaným v Maďarsku